Péče o životní prostředí

Sociální začleňování

Ekonomická soběstačnost

O nás Naše filozofie, vize a cíle

Jsme spolek vytvořený za účelem naplňování veřejně prospěšných cílů.

Naší vizí je, aby se udržitelný rozvoj stal přirozenou součástí života lidí a fungování organizací. Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost.

Naším posláním je podpora udržitelného regionálního rozvoje. Není nám lhostejné, v jakých podmínkách budou žít další generace.

Zaměřujeme se na oblast sociální, ekonomickou a environmentální. Navazujeme na Cíle udržitelného rozvoje formulované OSN pro období 2015-2030.

Oblasti a priority činnosti si určujeme sami podle naléhavosti situace a našich možností něco změnit.
apur outline

Naše činnost

sociální začleňování

Sociální začleňovaní

 • Podporujeme proaktivní přístup k politice sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení.
 • Účastníme se aktivit zaměřených na podporu nebo ochranu osob se zdravotním postižením.
 • Přispíváme k vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním.
péče o životní prostředí

Péče o životní prostředí

 • Zapojujeme se do odstraňování černých skládek.
 • Napomáháme prevenci vzniku odpadů, využívání odpadů a jejich recyklaci.
 • Zasazujeme se o zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny, včetně ochrany před povodněmi.
Ekonomická soběstačnost

Ekonomická soběstačnost

 • Podporujeme realizaci úspor energie a výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie.
 • Podporujeme využívání místních zdrojů a rozvoj lokální ekonomiky.
 • Rozvíjíme služby v oblasti zavádění technických i netechnických inovací.

Projekty

sociální začeleňování Sociální začleňování
projekt eu
Projekt Zvyšování zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce z území MAS Serviso
(registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016100) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zvýšení kompetencí na trhu práce u osob z vybraných cílových skupin na území MAS Serviso, a to absolvováním komplexního poradensko-vzdělávacího programu a tréninkovým zaměstnáním v obcích.

Projekt je určen pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a osoby s nízkou úrovní kvalifikace.

Partnery projektu jsou obce Třebenice, Třebívlice, Dobroměřice, Klapý, Úpohlavy a Domoušice.

V rámci projektu jsou realizovány tři klíčové aktivity.

 1. První klíčovou aktivitu tvoří výběr účastníků a partnerů projektu a zajištění jejich vstupu do programu.
 2. Druhou klíčovou aktivitou je aktivizačně motivační a kariérové poradenství pro osoby z cílových skupin, které zahrnuje mimo jiné profesní bilanční diagnostiku, přípravu na přijímací pohovor do zaměstnání, školení zaměřené na dluhovou problematiku a finanční hospodaření.
 3. Třetí klíčovou aktivitu představuje zaměstnávání osob z cílových skupin na podpořených místech, určené pro účastníky, kterým se bezprostředně po absolvování kurzu nepodaří najít zaměstnání na volném trhu.
Projekt vychází ze zkušeností z implementace aktivní politiky zaměstnanosti a jednoho z jejích nejjednodušších nástrojů, a to veřejně prospěšných prací. Jedná se o nástroj, který je postavený na principu "work first", tedy představě, že samotný nástup do zaměstnání, respektive zkušenost zaměstnání, vede k vyrovnání pozice na trhu práce.

Ačkoliv jsou veřejně prospěšné práce jedním z ústředních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který má nezaměstnané aktivizovat k tomu, aby si opatřili zaměstnání na volném pracovním trhu, praxe ukazuje, že tuto roli neplní. Místo aby veřejně prospěšné práce představovaly pouze jeden z prvních stupňů prostupného zaměstnávání, se naopak často stávají stupněm koncovým a slouží jako trvalé, i když časově omezené, zaměstnání. Není výjimkou, že lidé, kteří již veřejně prospěšné práce absolvovali, po svém povinném návratu do evidence ÚP ČR znovu nastupují k jejich výkonu, a tudíž nepřecházejí na trvalejší nebo kvalifikovanější pozice či na volný trh práce. Tento efekt nazývá odborná literatura o aktivní politice zaměstnanosti efektem uzamčení (Brown and Koettl, 2012).

Česká republika se dlouhodobě potýká s významným sociálním problémem, a to se stabilním a zároveň vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných. Přestože počet volných pracovních míst je relativně vysoký, osoby z cílových skupin se na těchto místech téměř neuplatňují. Chybí jim totiž požadované dovednosti, jsou na zadních místech ve frontě uchazečů, jsou opakovaně odmítáni zaměstnavateli na základě svých charakteristik (věk, vzdělání) a přetrvávajícím stigmatu o "lenosti" dlouhodobě nezaměstnaných. Většinou se jedná o lidi, kteří se potýkají s dluhy, například již z doby ekonomické recese, předchozího podnikání či dlouhodobé nemoci, o mladé lidi s nedokončeným vzděláním, o osoby s dlouhodobými zdravotními problémy nebo třeba maminky malých dětí.

Důsledkem problémů spojených s nezaměstnaností je spousta dalších doprovázejících jevů, jako jsou závislosti, finanční problémy, rozpad rodiny, deprese, úzkosti a ztráta sebedůvěry. Bez pomoci zvenčí, se z tohoto začarovaného kruhu lze jen těžko dostat.
Zobrazit více
apur outline

Kontakt

Agentura pro udržitelný rozvoj, z. s.

IČ: 08644616
DIČ: CZ08644616

Rybná 716/24
110 00 Praha 1 - Staré město
723 208 909
info@apur.cz

Napište nám rovnou

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
mapa Odeslat
mapa mapa